ನಿನ್ನ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೊಂದು ಅಪಸ್ವರ

ಆ ಅಪಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ನನ್ನೀ ಉಸಿರ

ಹೋದದ್ದೇತಕೆ ದೂರ ಬಾರದೆ ನೀ ಹತ್ತಿರ ? 

ನನ್ನ ನಾ ಕೊಂದು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಹೊಸ ನೇಸರ ..

GL

Now I know… How it feels when the one you love dies….

You get calls and wishes from everyone except the one… And the heart hears none

Was it so casual that it meant nothing¿¿

Or is it so hard to call someone whos love is next to scum.

My pillow gets a bit warm and wet as this thoughts go by.., is it hate or love that I feel to just drown by.¿¿

I will do a million things in life of that I am sure and the billion dollars it makes can never take me to shore..

For everyone says that I will truly forget you someday…I thank the gods old and new to have made me meet you one day..

For that the day was enough to kill me over and over every day… You gave me 2 more days to be reborn on a rainy Sunday.

I hope you find peace where ever you go… With the heavy heart and hollow soul…

I have but finally let you go..😢